Eastern Syriac :ܣܢܩ
Western Syriac :ܣܢܩ
Category :root
[Measures]
English :to lack , to need , to be short of ;
French :manquer , avoir besoin , être à court de ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :סנק

Cf. ܣܢܩ, ܣܢܵܩܵܐ, ܣܢܝܼܩܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܝܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ, ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܢܹܩ

Derived words : ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܝܵܐ, ܣܢܝܼܩܵܐ, ܣܢܝܼܩܘܼ̈ܝܵܬܹܐ, ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܢܹܩ, ܣܢܵܩܵܐ