Eastern Syriac :ܒܹܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝܢܺܝܣܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :bi: ni: ' sa: ni:
Category :adjective
[Time]
English :Urmiah, Tkhuma : spring / of the Spring season ;
French :Ourmia, Tkhuma : du printemps / printanier ;
Dialect :Urmiah, Other

Cf. ܒܢܝܼܣܵܢ, ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ, ܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

See also : ܒܵܗܵܪ, ܬܲܐܕܵܐ, ܬܸܕܐܵܐ, ܗܵܐܐܲܪ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ, ܬܸܕܐܵܐ

Source : Maclean