Eastern Syriac :ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' bi:th ' qwu: ré
Category :noun
[Human → Death]
English :a graveyard ;
French :un cimetière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹܐ, ܒܲܬ݂ ܩܘܼܒ݂ܪܵܐ, ܒܹܝܬ

Variants : ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܩܲܒ݂ܪ̈ܵܘܵܬܹܐ, ܒܲܬ݂ ܩܘܼܒ݂ܪܵܐ, ܒܲܬ݂ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ