Eastern Syriac :ܒܵܩܵܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܳܩܳܝܳܬ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ba: qé ' ia: ti:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :plural of : ܒܵܩܬܵܐ : gnats , sandflies , mosquitoes ;
French :pluriel de : ܒܵܩܬܵܐ : des moucherons , des moustiques ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܲܩܵܐ, ܒܵܩܹ̈ܐ