Eastern Syriac :ܒܲܩ̈ܠܹܐ
Western Syriac :ܒܰܩ̈ܠܶܐ
Eastern phonetic :' baq li:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :large beans , broad beans , plural of ܒܲܩܠܝܼܬ݂ܵܐ ;
French :des haricots , des fèves , pluriel de ܒܲܩܠܝܼܬ݂ܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Al Qosh : ܒܵܩܸ̈ܠܹܐ

Al Qosh : ܒܵܩܸ̈ܠܹܐ