Eastern Syriac :ܓܸܠܦܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܶܠܦܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :gil ' pa: ni
Category :noun
[Animals → Birds]
English :1) fins ; 2) wings ;
French :1) des nageoires ; 2) des ailes ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܘܼܠܦܵܢܵܢܹ̈ܐ, ܓܘܼܠܦܵܢܵܐ ܦܪܵܣܵܐ, ܓܘܼܠܦܵܐ

plural only

seulement pluriel