Eastern Syriac :ܕܵܒ݂ܸܩ ܢܵܘܒܵܐ
Western Syriac :ܕܳܒ݂ܶܩ ܢܳܘܒܳܐ
Eastern phonetic :' da: wiq ' no: ba:
Category :verb
[Army → Military]
English :to stand guard , be on guard , to keep watch ;
French :être de garde , être de quart , être de faction , être sentinelle ;
Dialect :Eastern Syriac, Tiari

Cf. ܢܵܘܒܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܢܵܘ̈ܒܵܬܹܐ, ܕܵܒܹܩ ܒܲܕܠܵܐ

See also : ܟܵܪܵܟ݂ܘܼܬܵܐ, ܟܵܪܵܟ݂ܵܐ, ܣܵܬܹܪ, ܣܬܵܪܵܐ, ܨܵܡܹܐ, ܨܡܵܝܵܐ, ܢܵܛܹܪ, ܢܛܵܪܵܐ, ܓܵܪܹܫ ܟܵܝܫܸܟ

Source : Maclean