Eastern Syriac :ܕܵܟ݂ܸܪ
Western Syriac :ܕܳܟ݂ܶܪ
Root :ܕܟܪ
Eastern phonetic :' ta: ḥir
Category :verb
[Moral life → Conscience]
English :to remember , to recall , to recollect ; past participle : ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ : aforesaid , with ܒܛܵܒ݂ܬܵܐ : of blessed memory ;
French :se souvenir , se rappeler , se remémorer ; participe passé : ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ : sus-mentionné , susdit , précité , mentionné ci-dessus , avec ܒܛܵܒ݂ܬܵܐ : béni soit son souvenir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :zoḥer «to remember» «se souvenir »

Cf. ܕܟ݂ܪ, ܡܲܕܟ݂ܸܪ, ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܟ݂ܘܼܪܬܵܐ, ܕܘܼܟ݂ܪܘܼܢܝܵܐ, ܡܹܬܕܲܟ݂ܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܟ݂ܵܪܵܐ, ܡܲܕܟ݂ܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܟܲܪܬܵܐ, ܕܵܟܹܪ

See also : ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ

Source : Maclean