Eastern Syriac :ܡܗܵܘܘܼܬ݂ܘܼܟ݂
Western Syriac :ܡܗܳܘܽܘܬ݂ܽܘܟ݂
Eastern phonetic :m ha: ' wu: thu:ḥ
English :if you please / please ;
French :s'il te plaît ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܵܘܵܐ, ܗܵܘܘܼܬ݂ܵܐ