Eastern Syriac :ܙܸܘ
Western Syriac :ܙܶܘ
Eastern phonetic :' zu:
Category :proper noun
[Time → Month]
English :1 Kings : 6, 1 : month of Zif , Peshitta : ܐܝܼܵܪ ;
French :1 Rois : 6, 1 : le mois de Zif , Peshitta : ܐܝܼܵܪ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐ݇ܝܵܪ