Eastern Syriac :ܢܟ݂ܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܢܟ݂ܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :nḥi: ' lu: tha:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :1) a delusion ; 2) = ܢܲܟܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ ;
French :1) une illusion ; 2) = ܢܲܟܘܼܠܬܵܢܘܼܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Lishani

Lishani