Eastern Syriac :ܝܵܗܘܿܫܵܦܵܛ
Western Syriac :ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ
Eastern phonetic :ia: hu: ' ša: pa:ṭ
Category :proper noun
[Human being]
English : Chronicles : 18, 1 : Jehoshapat ;
French : Chroniques : 18, 1 : Josaphat ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܝܘܿܫܵܦܵܛ

old version and Peshitta in 1 Kings : 22, 8 : ܝܘܿܫܵܦܵܛ

ancienne version et Peshitta en 1 Rois : 22, 8 : ܝܘܿܫܵܦܵܛ