Eastern Syriac :ܠܵܐ ܒܝܼܫ
Western Syriac :ܠܳܐ ܒܺܝܫ
Eastern phonetic :' la: bi:š
Category :adverb
[Time]
English :no more , no more remaining , no longer (?) / not any longer (?) ; ܠܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ / ܠܵܐ ܒܝܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ : no more / longer than ; ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܚܵܝܸܝܢ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ / ܐܵܢܵܐ ܠܸܫ ܝܼܘܸܢ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ / ܐܵܢܵܐ ܠܸܫ ܝܼܘܸܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ : I no longer live in Nineveh , I do not live in Nineveh any more ;
French :1) ne plus , n'en reste plus ; ܠܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ / ܠܵܐ ܒܝܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ : pas plus longtemps que ; ܐܵܢܵܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܠܸܐ ܚܵܝܸܝܢ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ / ܐܵܢܵܐ ܠܸܫ ܝܼܘܸܢ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ / ܐܵܢܵܐ ܠܸܫ ܝܼܘܸܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܢܝܼܢܘܸܐ : je n'habite plus à Ninive ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܘܼܫ, ܒܵܫܝܼ, ܒܵܫ, ܒܸܫܛܵܒ݂, , ܠܵܐ, ܒܝܼܫ, ܒܝܼܫ ܠܵܐ

Variants : ܠܵܦܸܫ