Eastern Syriac :ܝܬܝܼܒ݂ܠܹܗ ܠܸܒܹܗ
Western Syriac :ܝܬܺܝܒ݂ܠܶܗ ܠܶܒܶܗ
Eastern phonetic :' tiu: li:h ' li bi:h
Category :verb
[Human → Speech]
English :to assure , to certify (?) / to say confidently (?) / to promise (?) ;
French :assurer , certifier (?) / garantir (?) / confirmer (?) / promettre (?) / dire avec certitude (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܚܲܩܸܩ, ܝܵܩܸܪ, ܩܵܐܸܪ, ܡܐܲܡܸܢ

Lishani

Lishani