Eastern Syriac :ܢܵܝܹܐ
Western Syriac :ܢܳܝܶܐ
Eastern phonetic :' na: yi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) to grudge / to begrudge , to keep back , to be reluctant to give , see ܢܝܼܵܐ ; 2) see ܢܵܗܝܵܐ ;
French :1) être réticent à donner , donner à contre-cœur , vouloir garder pour soi , voir ܢܝܼܵܐ ; 2) voir ܢܵܗܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac