Eastern Syriac :ܡܦܵܘܦܹܐ
Western Syriac :ܡܦܳܘܦܶܐ
Eastern phonetic :(m) ' po: pi:
Category :verb
[Animals → Domestic]
English :1) to bleat , to baa goat, sheep ... , person ? : to quaver (?) ; 2) calf ... : to moo / to low ;
French :1) bêler chèvre, mouton ... , personne ? : chevrotter (?) ; 2) veau ... : meugler , beugler , mugir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܵܘܦܘܿܝܹܐ

Variants : ܡܦܵܘܒܹܐ

See also : ܓܥܵܐ, ܢܥܵܪܵܐ, ܢܲܥܪܢܘܼܪܹܐ, ܦܵܘܦܝܵܢܵܐ, ܦܵܘܦܵܝܬܵܐ, ܦܲܪܦܘܼܪܹܐ, ܦܥܵܐ