Eastern Syriac :ܢܵܚܵܫ
Western Syriac :ܢܳܚܳܫ
Root :ܢܚܫ
Eastern phonetic :' na: ḥa:š
Category :proper noun
[Human being]
English :1 Samuel : 11, 1 : Nahash ;
French :1 Samuel : 11, 1 : Naschach ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :naḥaš «a snake» «un serpent»

Cf. ܢܚܫ, ܡܢܲܚܫܵܢܵܐ, ܢܸܚܫܵܐ, ܢܵܚܸܫ, ܢܚܵܫܵܐ, ܢܸܚܫܬܵܐ, ܢܲܚܫܘܿܢ, ܢܸܚܫܬܵܢ

See also : ܢܚܫ, ܢܸܚܫܵܐ, ܡܢܲܚܫܵܢܵܐ, ܢܵܚܸܫ