Eastern Syriac :ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼܢܹܐ
Western Syriac :ܡܽܘܙܳܓ݂ܳܐ ܕܬܶܫܪ̈ܺܝܢܶܐ
Eastern phonetic :mu: ' za: gha:d tiš ' ri: ni:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English :the Autumn equinox ;
French :l'équinoxe d'automne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

See also : ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ