Eastern Syriac :ܢܲܥܡܵܢ
Western Syriac :ܢܰܥܡܳܢ
Eastern phonetic :' na: ma:n
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Kings : 5,1; ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ generally added : Naaman ;
French :2 Rois : 5,1; généralement suivi de ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ : Naaman ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܲܥܡܹܐ, ܢܲܥܡܝܼ

See also : ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ, ܢܲܥܵܡܵܐ