Eastern Syriac :ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ
Western Syriac :ܢܰܦ̮ܬܳܠܺܝ
Eastern phonetic :no: ' ta: li:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 30, 8 : Naphtali ;
French :Genèse : 30, 8 : Naphtali ;
Dialect :Classical Syriac