Eastern Syriac :ܪܵܟܵܒܵܝܵܐ
Western Syriac :ܪܳܟܳܒܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ra: ka: ' ba: ia:
Category :noun
[Human being]
English :a Rechabite ;
French :un Réchabite ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܪܟܒ݂ܵܢܵܐ, ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܟܵܒ݂ ܡܸܠܸܐ, ܪܵܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܘܿܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܪܟܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܪܲܟܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܬܵܐ, ܪܲܟܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܪܟܸܒ݂, ܡܲܪܟܒ݂ܵܐ, ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܸܒ݂, ܡܲܪܸܟܒ݂ܵܐ, ܪܲܟܒ݂ܵܐ, ܪܸܟܵܒܝܼ, ܪܟܵܒܝܼܡ, ܪܵܟ݂ܵܒ݂