Eastern Syriac :ܓܸܦܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܶܦܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :gi ' pa: né
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :fish ... : scales ;
French :poisson ... : des écailles ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܦܵܐ, ܓܸܦܵܢܹ̈ܐ, ܓܸܦܵܢܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin