Eastern Syriac :ܪܹܝܫ ܕܸܟ݂ܪܵܐ
Western Syriac :ܪܶܝܫ ܕܶܟ݂ܪܳܐ
Root :ܕܟܪ
Eastern phonetic :ri:š ' di ḥra:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a battering- ram ;
French :engin de siège : un bélier ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܟܪ, ܪܹܫܵܐ, ܕܸܟ݂ܪܵܐ, ܪܹܫ ܕܸܟ݂ܪܵܐ

See also : ܡܵܐܢܵܐ, ܡܲܢܓܲܢܝܼܩܵܐ

Akkadian nāpilu / nappilu / šubû / šinnu

akkadien nāpilu / nappilu / šubû / šinnu

Source : Bailis Shamun