Eastern Syriac :ܗܵܠܵܠܵܐ
Western Syriac :ܗܳܠܳܠܳܐ
Eastern phonetic :ha: ' la: la:
Category :noun
[Country → Plants]
English :a tulip ;
French :une tulipe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܠܵܐ

Variants : ܠܵܠܵܐ

See also : ܡܲܪܘܵܐ, ܚܲܡܨܲܠܵܝܬܵܐ, ܕܲܪܡܲܩ, ܗܵܠܵܠܵܐ

this masculine word is of Persian origin, another variant : ܗܲܠܵܠܵܐ , see ܚܲܡܨܲܠܵܝܬܵܐ

mot masculin d'origine persane, variante : ܗܲܠܵܠܵܐ , voir ܚܲܡܨܲܠܵܝܬܵܐ