Eastern Syriac :ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ
Western Syriac :ܗܰܠ ܐܳܕܺܝܳܐ
Eastern phonetic :' hal a: ' di: ia:
Category :adverb
[Time]
English :until now , still / yet ; ܝܼܠܵܗ ܥ݇ܕܵܢܘܼܗ ܩܲܕ ܛܲܠܒܵܚ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܵܨܝܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܗܘܿܕܝܼܠܵܢ : it is time for us to request the help of the only beings that can yet / still do something for us ;
French :jusqu'à présent , jusqu'à maintenant / jusqu'ici / jusque-là , encore / toujours ; ܝܼܠܵܗ ܥ݇ܕܵܢܘܼܗ ܩܲܕ ܛܲܠܒܵܚ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܕܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܵܨܝܼ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܗܘܿܕܝܼܠܵܢ : il est temps pour nous de demander l'aide des seuls êtres qui peuvent encore quelque chose pour nous ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܲܠ, ܐܵܕܝܼܵܐ

See also : ܥܲܕܠܵܐ, ܥܲܕܗܵܫܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ, ܩܕܵܡ ܗܵܫܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun