Eastern Syriac :ܙܓ݂ܘܼܓܵܐ
Western Syriac :ܙܓ݂ܽܘܓܳܐ
Eastern phonetic :' zghu: ga:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :1) see ܫܚܝܼܪܵܐ / ܙܵܐܓ̰ : vitriol ; 2) glass / see ܙܓܘܼܓܝܼܬܵܐ ;
French :1) voir ܫܚܝܼܪܵܐ / ܙܵܐܓ̰ : le vitriol ; 2) le verre (matière) / voir ܙܓܘܼܓܝܼܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܓܘܼܓܝܼܬܵܐ, ܙܓܘܼܓܵܢܵܐ

See also : ܫܲܒܝܼܡܵܢܝܼ, ܚܪܵܬܵܐ

Source : Oraham

Origin : Arabic