Eastern Syriac :ܩܸܫ̈ܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܩܶܫ̈ܝܳܬܶܐ
Eastern phonetic :qi ' šia: té
Category :noun
[Army → Weapons]
English :plural of ܩܸܫܬܵܐ ; also ܩܸܫܬܵܬܹ̈ܐ : 1) bows ; 2) parentheses ;
French :pluriel de ܩܸܫܬܵܐ ; aussi ܩܸܫܬܵܬܹ̈ܐ : 1) des arcs ; 2) des parenthèses ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :qsha'tot  קְשָׁתוֹת «bows» «arcs»

Cf. ܩܸܫܬܵܐ, ܩܸܫܬܵܬܹ̈ܐ, ܩܸܫܝܵܬܹܐ

See also : ܣܲܗܪ̈ܘܼܢܹܐ

Source : Bailis Shamun