Eastern Syriac :ܢܲܦܵܛܵܐ
Western Syriac :ܢܰܦܳܛܳܐ
Eastern phonetic :na ' pa: ṭa:
Category :noun
[Human → Disease]
English :see also ܬܒ݂ܝܼܪܬܵܐ / ܪܵܦܘܿܦܬܵܐ / ܦܘܼܦܝܼܬܵܐ / ܟ̰ܲܠܒܘܼܚܬܵܐ : a pimple , a zit / a facial blemish , a petechia (?) ;
French :voir aussi ܬܒ݂ܝܼܪܬܵܐ / ܪܵܦܘܿܦܬܵܐ / ܦܘܼܦܝܼܬܵܐ / ܟ̰ܲܠܒܘܼܚܬܵܐ : un bouton sur la peau , une pétéchie (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܙܸܪܦܸܟܬܵܐ, ܫܲܠܦܘܼܚܵܐ

See also : ܫܲܠܦܘܼܚܵܐ, ܙܸܪܦܸܟܬܵܐ, ܡܲܥܬܵܐ, ܟ̰ܲܠܒܘܼܚܬܵܐ, ܕܸܩܠܘܿܢܵܐ

Source : Bailis Shamun