Eastern Syriac :ܢܘܼܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܽܘܪܳܝܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :nu: ' ra: ia:
Category :adjective
[Science → Physical sciences]
English :fire ;
French :à feu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܗܪ , ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܵܗܵܪܵܐ , ܢܲܗܪܵܢܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܐ , ܢܘܼܗܵܪܵܐ , ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܢܘܼܪܵܢܵܐ, ܡܲܠܗܲܝܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ, ܛܘܼܪܢܘܼܪܵܐ, ܟ̰ܵܟܵܐ ܢܘܼܪܵܝܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ

Source : Other