Eastern Syriac :ܣܝܼܒܸܫܟܵܐ
Western Syriac :ܣܺܝܒܶܫܟܳܐ
Eastern phonetic :si: ' biš ka:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :a match for lighting fire ; ܣܝ̣ܒܸܫܟܹ̈ܐ / ܫܝܼܒܸܫܟܹ̈ܐ : matches ;
French :une allumette ; ܣܝ̣ܒܸܫܟܹ̈ܐ / ܫܝܼܒܸܫܟܹ̈ܐ : des allumettes ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܫܝܼܒܸܫܟܵܐ

Source : Other