Eastern Syriac :ܚܵܦܘܿܦܵܐ
Western Syriac :ܚܳܦܽܘܦܳܐ
Root :ܚܦ
Eastern phonetic :ḥa: ' pu pa:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :see also ܚܦܵܦܵܐ / ܙܡܝܼܡܵܐ / ܣܵܦܘܿܢܵܐ : soap ;
French :voir aussi ܚܦܵܦܵܐ / ܙܡܝܼܡܵܐ / ܣܵܦܘܿܢܵܐ : le savon ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܘܦ, ܒܹܝܬ ܚܝܵܦܵܐ, ܚܝܵܦܵܐ, ܚܵܐܸܦ, ܚܐܵܦܵܐ, ܡܲܚܝܸܦ, ܚܦ, ܚܵܦܘܿܦܵܐ, ܚܦܵܦܵܐ, ܚܦܘܼܦܵܐ, ܚܵܦܹܦ, ܚܵܐܸܦ, ܚܦ, ܚܵܦܘܿܦܵܐ, ܚܦܵܦܵܐ, ܚܦܘܼܦܵܐ, ܚܵܦܹܦ

See also : ܙܡܝܼܡܵܐ, ܣܵܦܘܿܢܵܐ, ܨܵܦܘܿܢܵܐ, ܨܵܒܘܿܢ

Source : Bailis Shamun