Eastern Syriac :ܝܲܩܘܼܪܘܼܬ ܐܲܩܠܵܐ
Western Syriac :ܝܰܩܽܘܪܽܘܬ ܐܰܩܠܳܐ
Root :ܝܩܪ
Eastern phonetic :ia ' qu: ru:t ' aq la:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :pregnancy , being with child / being pregnant ; ܐܲܩܠܘܼܗ ܝܵܩܘܿܪܬܵܐ : pregnant ( = ܒܲܛܢܵܐ );
French :la grossesse / le fait d'être enceinte ; ܐܲܩܠܘܼܗ ܝܵܩܘܿܪܬܵܐ : enceinte ( = ܒܲܛܢܵܐ );
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܩܪ, ܝܲܩܘܼܪܘܼܬܵܐ, ܐܲܩܠܵܐ, ܝܲܩܘܼܪܬܵܐ

See also : ܝܲܩܘܼܪܬ ܐܲܩܠܵܐ, ܒܲܛܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܒܲܛܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun