Eastern Syriac :ܥܲܠܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܥܰܠܽܘܝܶܐ
Root :ܥܠܐ
Eastern phonetic :a: ' lu: yi:
Category :verb
English :transitive ; see also ܥܲܠܹܐ / ܪܲܡܪܸܡ / ܡܲܣܸܩ / ܡܲܪܸܡ / ܡܲܩܝܸܡ / ܡܲܩܸܡ / ܡܲܟܠܹܐ : to raise , to cause or help to rise to a standing position , to lift into the air , to lift up ;
French :transitif ; voir aussi ܥܲܠܹܐ / ܪܲܡܪܸܡ / ܡܲܣܸܩ / ܡܲܪܸܡ / ܡܲܩܝܸܡ / ܡܲܩܸܡ / ܡܲܟܠܹܐ : élever / mettre debout / aider à se relever / aider à se mettre debout , lever / dresser , rehausser un mur, un toit ... , faire monter / déplacer vers le haut ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠܐ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܥܠܵܐ, ܡܲܥܠܹܐ, ܥܠܵܝܵܐ, ܥܲܠܹܐ, ܥܲܠܘܼܝܹܐ, ܥܵܠܹܐ, ܥܲܠܹܐ

See also : ܪܲܡܪܸܡ, ܪܲܡܪܘܼܡܹܐ, ܡܲܣܸܩ, ܡܲܣܘܼܩܹܐ, ܡܲܪܸܡ, ܡܲܪܘܼܡܹܐ, ܡܲܩܝܸܡ, ܡܲܩܝܘܼܡܹܐ, ܡܲܩܸܡ, ܡܲܩܘܼܡܹܐ, ܡܲܟܠܹܐ, ܡܲܟܠܘܼܝܹܐ

Source : Bailis Shamun