Eastern Syriac :ܒܗܘܼܢܵܪ
Western Syriac :ܒܗܽܘܢܳܪ
Eastern phonetic :b ' hu: na:r
Category :noun
[Moral life → Quality]
English := ܛܲܪܩܵܐܝܼܬ ;
French := ܛܲܪܩܵܐܝܼܬ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒ, ܗܘܼܢܵܪ

See also : ܛܲܪܩܵܐܝܼܬ, ܢܲܨܝܼܚܵܐܝܼܬ, ܡܝܲܬܪܵܐܝܼܬ, ܡܗܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܒܚܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܐܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian