Eastern Syriac :ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܘܫܩܵܠܵܐ
Western Syriac :ܝܗܳܒ݂ܳܐ ܘܫܩܳܠܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :' ha: wa: uš ' qa: la:
Category :noun
[Trade]
English :see also ܡܲܣܒ݂ܵܐ ܘܡܲܬܠܵܐ / ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ : relations / relationships , dealings / intercourse, exchanges , transactions ;
French :voir aussi ܡܲܣܒ݂ܵܐ ܘܡܲܬܠܵܐ / ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ : les relations / les liens , les rapports / les échanges / les fréquentations (?) , les transactions / le commerce sens large ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܗܵܒ݂ܫܩܵܠܵܐ

See also : ܡܲܣܒ݂ܵܐ ܘܡܲܬܠܵܐ

Source : Bailis Shamun