Eastern Syriac :ܐܸܢܓܠܝܼܣ
Western Syriac :ܐܶܢܓܠܺܝܣ
Eastern phonetic :' in gli:s
Category :noun, proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :English / the English language ; ܡܬܘܼܪܓ̰ܲܡܬܵܐ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐܸܢܓܠܝܼܣ ܒܝܲܕ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ : translation into English by Oraham ;
French :l'Anglais / la langue anglaise ; ܡܬܘܼܪܓ̰ܲܡܬܵܐ ܠܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐܸܢܓܠܝܼܣ ܒܝܲܕ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ : traduction en Anglais par Oraham ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Other