Eastern Syriac :ܒܝܼܒܢܲܗܪܵܐ
Western Syriac :ܒܺܝܒܢܰܗܪܳܐ
Eastern phonetic :ni:b ' nah ra:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a dry river bed , a wadi ;
French :un lit de rivière asséché , un lit de fleuve à sec , un oued ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܝܼܒܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܸܒܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ, ܒܝܸܒܵܐ, ܢܲܗܪܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ

Source : Other

Origin : Akkadian