Eastern Syriac :ܓܲܫܦܵܐ ܗܲܦܟܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܰܫܦܳܐ ܗܰܦܟܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' gaš pa: hap ' ka: ia:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :a cotangent ; ܓܲܫܦܵܐ ܗܲܦܟܵܝܵܐ ܕܙܵܘܝܼܬܵܐ : the cotangent of an angle ;
French :une cotangente ; ܓܲܫܦܵܐ ܗܲܦܟܵܝܵܐ ܕܙܵܘܝܼܬܵܐ : la cotangente d'un angle ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܫܦ, ܓܲܫܦܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܵܐ

Gabriel Kenoun

Gabriel Kenoun

Source : Other