Eastern Syriac :ܝܵܐܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܝܳܐܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ia: wa:
Category :verb
[Moral life → Will]
English :to seek eagerly , to long for , to desire fervently , to yearn after , to hope eagerly for , to be eager to have or find , with ܠ : to long for , to desire earnestly , to wait eagerly , to hanker , to ache for , to crave for / have a craving for , to pant for ;
French :désirer ardemment , chercher à tout prix à avoir , avoir très envie de , aspirer à , fortement espérer , avec ܠ : désirer ardemment , avoir très envie de , mourir d'envie / rêver de , attendre avidement (quelque chose ...) , tarder à quelqu'un (que ...) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܵܐܹܒ݂

See also : ܪܲܓ݂ܪܘܼܓ݂ܹܐ, ܪܲܟ݂ܪܘܼܟ݂ܹܐ, ܒܥܵܐ, ܣܘܵܐ, ܥܲܝܢܵܐ ܬܝܵܟܵܐ, ܫܲܗܘܘܼܬܹܐ, ܪܲܓ݂ܪܘܼܓ݂ܹܐ, ܪܲܟ݂ܪܘܼܟ݂ܹܐ, ܣܘܵܚܵܐ, ܠܵܗܹܩ, ܠܗܵܩܵܐ, ܪܵܓܹܓ݂, ܪܓ݂ܵܓ݂ܵܐ, ܚܵܢܹܐ, ܚܢܵܝܵܐ, ܒܵܥܹܐ, ܒܥܵܝܵܐ, ܣܵܘܹܚ, ܣܘܵܚܵܐ, ܡܲܚܢܹܐ, ܡܲܚܢܘܼܝܹܐ

Bailis Shamun : ܝܐܵܒ݂ܵܐ

Bailis Shamun : ܝܐܵܒ݂ܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun