Eastern Syriac :ܡܸܩܕܵܪ
Western Syriac :ܡܶܩܕܳܪ
Eastern phonetic :' miq da:r
Category :noun
[Measures]
English :1) the quantity , the amount ; 2) Rhétoré (NENA / Al Qosh) before a cardinal number ; also ܡܘܼܩܕܵܪ , see ܚܲܕ݇ : about / or so / some ; ܡܸܩܕܵܪ ܬܠܵܬ݂ܝܼ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ : some thirty people , about thirty people ;
French :1) la quantité , le montant ; 2) Rhétoré (NENA / Al Qosh) placé devant un nombre cardinal ; aussi ܡܘܼܩܕܵܪ , voir ܚܲܕ݇ : environ / quelques / à peu près ; ܡܸܩܕܵܪ ܬܠܵܬ݂ܝܼ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ : environ / à peu près trente personnes ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܕܵܒ݂ܸܩ, ܩܲܕܪܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܩܲܕܪܵܐ ܕ, ܡܵܐܩܵܐ, ܩܵܕܸܪ, ܩܵܕܸܪܘܼܬܵܐ, ܡܩܵܕܸܪ, ܩܵܕܸܪ, ܩܲܕܪܵܐ

Variants : ܟܡܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܩܕܵܪ

See also : ܬܘܚܵܡܵܐ, ܓ̰ܲܡܥ, ܣܝܩܘܼܡܵܐ, ܦܝܼܓܵܪܵܐ, ܚܲܫܒܸܢ, ܟܸܢܫܵܐ, ܡܠܘܿܐܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܟܡܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܩܵܕܸܪ