Eastern Syriac :ܠܲܥܸܓܵܐ
Western Syriac :ܠܰܥܶܓܳܐ
Eastern phonetic :la ' i ga:
Category :noun
[Human → Speech]
English :a stammerer , a stutterer , one who stammers ;
French :un bègue , un bégayeur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܓ, ܡܲܠܓ݂ܵܐ, ܠܲܓܠܘܼܓܸܐ, ܠܲܥܓܘܼܬܵܐ, ܠܲܥܸܓܵܐ, ܠܲܥܸܓ݂, ܠܘܼܥܵܓ݂ܵܐ, ܠܓܵܐ

See also : ܦܸܠܬܸܟ, ܒܲܥܠܒܹܠܵܢܵܐ