Eastern Syriac :ܐܵܕܵܡ
Western Syriac :ܐܳܕܳܡ
Eastern phonetic :' a: da:m
Category :proper noun
[Human being]
English :1) Genesis : 2, 20 : Adam ; 2) a man ; 3) Joshuah : 3, 16 : (name of a city) , Peshitta : ܐܵܪܵܡ : Aram
French :1) Genèse : 2, 20 : Adam ; 2) un homme ; 3) Josué : 3, 16 : (nom de ville) , Peshitta : ܐܵܪܵܡ : Aram
Dialect :Classical Syriac