Eastern Syriac :ܡܸܬܦܲܩܕܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܶܬܦܰܩܕܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܦܩܕ
Eastern phonetic :mit paq da ' na it
Category :adverb
[Humanities → Language]
English :in the passive voice ;
French :à la voix passive ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܩܕ, ܦܩܵܕܵܐ, ܦܵܩܲܕܬܵܐ, ܦܩܘܿܕܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܹܐ, ܦܵܩܘܿܕܵܐܝܼܬ, ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ, ܦܩܘܿܕܝܵܐ, ܦܵܩܘܿܕܬܵܐ, ܦܲܩܕܵܐ, ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ, ܦܘܼܩܵܕܵܐ, ܡܦܲܩܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܙܢܵܐ ܦܵܩܘܼܕܵܐ, ܡܲܦܲܩܬܵܐ ܕܕ̈ܘܼܚܬܹܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ, ܡܸܬܦܲܩܕܵܢܵܐܝܼܬ