Eastern Syriac :ܢܥܵܨܬܵܐ
Western Syriac :ܢܥܳܨܬܳܐ
Eastern phonetic :' naṣ ta:
Category :noun
[Animals]
English :sting, fangs ... : biting , stinging , pricking , piercing with fangs ... ; ܢܥܵܨܬܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ : a snake bite ;
French :dard, aiguillon, crocs ... : la morsure , la piqûre , l'action de piquer / mordre ; ܢܥܵܨܬܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ : une piqûre de serpent / une morsure de serpent ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܚܘܼܘܹܐ