Eastern Syriac :ܦܝܵܣܵܐ
Western Syriac :ܦܝܳܣܳܐ
Root :ܦܝܣ
Eastern phonetic :' pia: sa:
Category :noun, verb
[Human → Speech]
English :1) transitive : to persuade , to convince , to induce , to talk into / around / down , to win approval , to argue into , to bring to , to win over , to coax (?) / to sell (?) ; 2) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܕܵܢܹܐ / ܫܠܵܡܵܐ ܠ / ܫܵܠܹܡ / ܦܵܝܹܣ / ܙܲܕܸܩ / ܡܲܠܚܸܡ : to resign / to accept as inevitable , to submit / to permit self to be subjected to something , to persuade self to / to finally have to / not to have any other choice but , to bring oneself to do something ... ; 3) Yoab Benjamin : noun : an answer ; 4) Bailis Shamun ; see also ܬܲܚܘܝܼܬܵܐ / ܡܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܫܘܼܪܵܪܵܐ / ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ / ܣܵܒܘܼܬܘܼܬܵܐ : a proof , evidence ; 5) Bailis Shamun ; see also ܡܸܬܟܲܫܦܵܢܘܼܬܵܐ / ܬܲܚܢܲܢܬܵܐ / ܒܵܥܘܼܬܵܐ : a rogation / a supplication to Jehovah / Yahweh ... ;
French :1) transitif : persuader , convaincre , décider quelqu'un en lui présentant les arguments nécessaires , rallier / gagner à ses arguments , retourner quelqu'un à ses arguments ; 2) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܕܵܢܹܐ / ܫܠܵܡܵܐ ܠ / ܫܵܠܹܡ / ܦܵܝܹܣ / ܙܲܕܸܩ / ܡܲܠܚܸܡ : se résigner à / accepter comme étant inévitable , se persuader de / se résoudre à , accepter l'idée de / se faire à l'idée de , devoir en fin de compte , n'avoir pas d'autre choix que ; 3) Yoab Benjamin : nom : une réponse ; 4) Bailis Shamun ; voir aussi ܬܲܚܘܝܼܬܵܐ / ܡܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ / ܫܘܼܪܵܪܵܐ / ܣܵܗܕܘܼܬܵܐ / ܣܵܒܘܼܬܘܼܬܵܐ : une preuve ; 5) Bailis Shamun ; voir aussi ܡܸܬܟܲܫܦܵܢܘܼܬܵܐ / ܬܲܚܢܲܢܬܵܐ / ܒܵܥܘܼܬܵܐ : une rogation / une supplication auprès de Jéhovah / Yahweh ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܝܣ, ܦܝܣܐ, ܦܝܵܣܬܵܐ, ܡܲܦܝܘܼܣܹܐ, ܡܲܦܝܸܣ, ܡܦܝܼܣܵܢܵܐ, ܦܵܝܹܣ, ܡܦܝܼܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܵܣܵܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܘܼܬ ܦܝܵܣܵܐ

See also : ܡܲܩܒܘܼܠܸܐ, ܡܲܩܠܘܼܒܹܐ, ܬܲܚܘܝܼܬܵܐ, ܫܘܼܪܵܪܵܐ, ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܵܒܘܿܬܘܼܬܵܐ, ܡܚܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Oraham, Yoab Benjamin, Bailis Shamun