Eastern Syriac :ܕܵܢܹܐ
Western Syriac :ܕܳܢܶܐ
Root :ܕܢܐ
Eastern phonetic :' da: ni:
Category :verb
[Measures]
English :followed by ܠ : 1) to near , to approach , to get closer / to draw near / to draw nigh ; 2) to obey ; 3) see also ܣܲܟܸܡ / ܡܲܣܒܸܪ / ܡܲܚܫܸܒ݂ : to pose / to feign to be , to profess to be / to pretend to be , to affect an attitude or character in order to deceive , to pass oneself off as someone or something else ; ܕܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ : to pose as / to feign to be , to pretend to be ;
French :suivi de ܠ : 1) approcher de , se rapprocher de , venir plus près de ; 2) obéir ; 3) voir aussi ܣܲܟܸܡ / ܡܲܣܒܸܪ / ܡܲܚܫܸܒ݂ : se faire passer pour , professer être / prétendre être / prendre la pose de quelqu'un ou quelque chose , usurper une identité / un rôle , faire semblant d'être / feindre être , jouer le jeu d'une fausse identité ; ܕܵܢܹܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ : se faire passer pour ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܢܐ, ܕܢܵܝܵܐ, ܡܸܬܕܲܢܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܕܲܢܝܵܢܵܐ

See also : ܩܵܪܹܒ݂, ܡܲܕܪܹܟ݂, ܩܵܕܹܡ, ܩܲܪܒܸܢ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܫܵܡܹܥ, ܫܡܵܥܵܐ, ܡܲܫܡܸܥ, ܡܲܫܡܘܼܥܹܐ, ܨܵܐܹܬ, ܨܝܵܬܵܐ, ܡܲܨܝܸܬ, ܡܲܨܝܘܼܬܹܐ, ܐܵܘܹܐ, ܐܘܵܝܵܐ, ܫܵܠܸܡ, ܫܠܵܡܵܐ, ܦܵܐܹܣ, ܡܲܣܸܪ, ܡܲܣܒܘܼܪܹܐ, ܡܲܚܫܸܒ݂, ܡܲܚܫܘܼܒܹܐ, ܣܲܟܸܡ, ܣܲܟܘܼܡܹܐ, ܥܵܒܹܕ ܐܸܕܥܵܐ

Source : Bailis Shamun