Eastern Syriac :ܦܸܫܟܵܐ
Western Syriac :ܦܶܫܟܳܐ
Eastern phonetic :' piš ka:
Category :noun
[Religion → Divination]
English :lot , what comes to / befalls one upon whom a choice has fallen , what is conveyed by a lot , a share , a part ; ܕܵܪܹܐ ܦܸܫܟܵܐ ܥܲܠ : to cast lots for something ;
French :le lot , ce qui tombe / revient à quelqu'un après tirage au sort , la part , la portion / ce qui est destiné , une attribution / répartition , la quote-part (?) / une action (?) ; ܕܵܪܹܐ ܦܸܫܟܵܐ ܥܲܠ : tirer quelque chose au sort ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac
Turkish :kura

Cf. ܦܣܩ, ܦܵܣܹܩ, ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ, ܦܣܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܣܵܩܵܐ, ܦܣܝܼܩܵܐ, ܦܣܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܦܣܝܼܩܵܝܵܐ, ܦܣܝܼܩܬܵܐ, ܦܣܵܩܵܐ, ܦܸܫܟܵܐ, ܦܣܲܩܕܝܼܢܵܐ, ܦܵܣܘܿܩܘܼܬܵܐ, ܦܵܣܘܿܩܵܐ, ܦܵܫܘܼܟ݂ܬܵܐ

See also : ܦܸܣܵܐ, ܐܦܵܣܵܐ, ܚܸܠܩܵܐ, ܚܠܵܩܵܐ, ܛܵܐܠܲܥ, ܦܵܣܹܣ, ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ, ܡܢܵܬܵܐ, ܢܸܩܣܵܐ, ܣܘܼܒܵܠܵܐ, ܣܵܡܵܐ, ܦܸܣܩܵܐ, ܦܸܨܬܵܐ, ܩܸܛܥܵܐ, ܣܵܗܡܵܐ, ܡܲܛܘܼܬܵܐ, ܓܲܕܵܐ

this masculine word is of Persian origin ; Akkadian pūru : a lot (cast) , išqu / isqu : a lot / a share received by casting lots

mot masculin d'origine persane ; akkadien pūru : un sort , išqu / isqu : un sort / une part obtenue par tirage au sort

Source : Oraham, Maclean

Origin : Persian