Eastern Syriac :ܩܦܵܦܵܐ
Western Syriac :ܩܦܳܦܳܐ
Eastern phonetic :' qpa pa
Category :verb
[Animals → Birds]
English :(intransitive verb) : hens : 1) to brood , to sit and cover eggs , to incubate ; 2) to cluck ;
French :(verbe intransitif) : volaille : 1) couver , incuber ; 2) glousser ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܲܦܩܘܼܦܹܐ, ܩܘܼܦܵܦܵܐ

See also : ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܝܹܐ, ܡܲܚܦܘܼܝܼܐ ܟܬܵܝܬܵܐ, ܪܘܼܚܵܦܵܐ, ܚܦܵܐ, ܩܹܓ݂ܵܩܹܓ݂, ܩܲܓ݂ܩܲܓ݂ܬܵܐ, ܩܲܚܩܘܼܚܹܐ, ܩܲܛܩܘܼܛܹܐ, ܩܲܓ݂ܩܘܼܓ݂ܹܐ