Eastern Syriac :ܫܲܪܫܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܫܰܪܫܽܘܪܶܐ
Eastern phonetic :šar ' šu: ri :
Category :verb
[Sky → Climate]
English :intransitive verb : 1) to pour , to fall continuously and abundantly (waterfall, pelting rain, shower ...) , to shower , to be shedding (tears ...) , to stream , to flow in a stream , to sprout , to spirt (?) ; 2) water, blood, drinks, people, complaints .... ; see also ܣܵܦܹܩ / ܪܵܕܹܐ / ܫܵܦܹܟ݂ / ܓ̰ܵܪܹܐ / ܫܲܪܫܸܪ : to pour / to flow forth , to roll in , to gush , to surge / to rush water, people .... , to throng (?) , to spurt (?) ;
French :verbe intransitif : 1) tomber à verse , pleuvoir à verse / des hallebardes , tomber abondamment et de façon continue (cascade, pluie, averse, douche ...) , couler à flots , se déverser , s'écouler , jaillir , surgir , se répandre , affluer , ruisseler , dégouliner (?) , sang ... : s'épancher (?) , circuler (?) ; 2) eau, sang, boisson, personnes, reproches ... ; voir aussi ܣܵܦܹܩ / ܪܵܕܹܐ / ܫܵܦܹܟ݂ / ܓ̰ܵܪܹܐ / ܫܲܪܫܸܪ : couler à flot , se déverser , affluer , déferler , gicler (?) / pisser laisser échapper un liquide (sang ...) (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܸܪܵܫܹܪ, ܫܵܪܫܘܼܪ, ܫܘܼܪܫܸܛܵܐ, ܫܵܘܪܫܵܘܪܵܐ, ܫܵܘܸܪ, ܫܲܪܫܵܘܪܵܐ, ܡܫܲܪܫܸܪ, ܫܲܪܫܸܪ

See also : ܡܸܛܪܵܢܵܐ, ܡܸܛܪܵܢܵܐ, ܙܝܼܩܵܐ, ܡܸܛܪܵܐ, ܪܥܵܐ, ܣܵܦܹܩ, ܣܦܵܩܵܐ, ܪܵܕܹܐ, ܪܕܵܝܵܐ, ܫܵܦܹܟ݂, ܫܦܵܟ݂ܵܐ, ܓ̰ܵܪܹܐ, ܓ̰ܪܵܝܵܐ, ܫܵܠܹܚ, ܫܠܵܚܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun