Eastern Syriac :ܒܸܗܬܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܗܬܬܳܐ
Root :ܒܗܬ
Eastern phonetic :' biht ta:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :1) shame , bashfulness ; ܢܝܼܫܐ ܕܒܸܬܬܵܐ : a stigma / a mark of shame / a disgrace ; 2) Bailis Shamun ; see also ܒܸܙܚܵܐ / ܚܸܣܕܵܐ / ܒܸܗܬܵܐ / ܢܟܸܦܬܵܐ / ܥܲܝܒܵܐ / ܪܸܣܘܵܝܘܼܬܵܐ : a cause of shame , a scandal ; 3) Bailis Shamun ; see also ܟܘܼܚܵܕܵܐ / ܬܲܚܡܲܨܬܵܐ / ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܕܸܚܠܬܵܐ : reverence , religious devotion / veneration , fear of God ;
French :1) la honte / la confusion / l'infamie , la pudeur ; ܢܝܼܫܐ ܕܒܸܬܬܵܐ : un stigmate , une marque d'infamie ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܒܸܙܚܵܐ / ܚܸܣܕܵܐ / ܒܸܗܬܵܐ / ܢܟܸܦܬܵܐ / ܥܲܝܒܵܐ / ܪܸܣܘܵܝܘܼܬܵܐ : une cause de honte , un scandale / une infamie ; 3) Bailis Shamun ; voir aussi ܟܘܼܚܵܕܵܐ / ܬܲܚܡܲܨܬܵܐ / ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܕܸܚܠܬܵܐ : la vénération / l'adoration religieuse , la piété / la dévotion , la crainte de Dieu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܗܬ, ܒܲܗܘܼܬܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܲܗܝܼܬܵܐ, ܒܗܵܬܵܐ, ܒܵܗܲܬܝܼ, ܒܲܗܵܬܝܼ, ܒܵܗܲܕܝܼ, ܒܗܵܬ݂ܵܐ, ܒܲܗܸܬ, ܒܵܗܸܬ݂, ܡܲܒ݂ܗܬܵܢܵܐ

See also : ܡܘܼܡܵܐ, ܣܘܼܪܚܵܢܵܐ, ܪܸܫܝܵܢܵܐ, ܒܹܝܨܘܼܪ, ܒܨܝܼܪܬܵܐ, ܒܹܨܘܼܪ, ܢܚܸܦܬܵܐ, ܟܘܵܙܵܐ, ܬܲܚܡܲܨܬܵܐ, ܟܚܝܼܕܘܼܬܵܐ, ܢܲܟ݂ܦܘܼܬܵܐ, ܒܹܨܘܼܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܨܲܚܪܘܼܬܵܐ

Source : Maclean